Fields

of

Activities

Structural and M&E Contracting

Structural & Architectural Systems

Electrical & Communication Systems

Sanitary & Fire Protection Systems

Air Conditioning & Ventilation Systems

Factory, Warehouse, Building

Factory

Warehouse

Workshop

Department Store

Tank Farm

Plant Shutdown Services

Chemical Plant

Industrial Plant

Cement Plant

Instrument Installation

Chemical Plant

Industrial Plant

Cement Plant

Radar Project

Engineering Design

Structural M&E Works

องค์กร

pic_history-copy-2

ประวัติบริษัท

จากการรวมกลุ่มของผู้บริหารของบริษัทฯ และทีมวิศวกร ได้ก่อตั้งเป็นทีมงานเล็ก ๆ เมื่อ 23 ปีที่แล้วเริ่มจากงานรับเหมา โดยเป็น Sub Contractor จากบริษัทคนไทยและบริษัทที่ญี่ปุ่นหลายแห่ง โดยรับติดตั้งงานระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว และขยายงานเรื่อยมาจนเป็นผู้ชำนาญในการวางระบบไฟฟ้า ประปา และระบบปรับอากาศ จากนั้นจึงเติบโตอย่างสม่ำเสมอจนสามารถรับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ งานตกแต่งภายใน พร้อมติดตั้งงานระบบวิศวกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัท ส.อนันต์การไฟฟ้า จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 30 คน จากการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีขององค์กร ให้ความจริงใจแก่ลูกค้า ทำให้บริษัทฯ ได้เติบโตเรื่อยมา แม้กระทั่งเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี พ.ศ.2540 แต่ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นของผู้บริหาร พร้อมแรงกายแรงใจของทีมวิศวกร ที่ปรึกษา และพนังานทุกคน ทำให้บริษัทฯ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและเติบโตได้อย่างมั่นคง

และจากการขยายตัวของบริษัทฯ เพื่อที่จะรองรับงานทุกระบบให้ครบวงจรในปี พ.ศ.2543 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ส.อนันต์ เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงานตั้งแต่การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง พร้อมทดสอบ งานโครงสร้างและสถาปัตย์งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ จากเดิมพนักงาน 30 คน จนปัจจุบันมีพนักงานกว่า 800 คน

ปณิธาน

          ท่ามกลางการขยายตัวของสังคมเศรษฐกิจและชุมชน ส่งผลให้เกิดโครงการก่อสร้างมากมาย นับตั้งแต่อาคารบ้านเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของโครงการเหล่านี้ ล้วนเกิดจากฝีมือและมันสมองของทีมงานนับพัน นับหมื่นชีวิต ที่ทุ่มเทความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้กับงานที่ต้องรับผิดชอบ และบริษัท ส.อนันต์เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด คือ ส่วนหนึ่งในเบื้องหลังของความสำเร็จเหล่านี้เช่นกัน

          บริษัท ส.อนันต์เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด คือองค์กรหนึ่งที่เติบโตในวงการก่อสร้างและงานระบบวิศวกรรม ด้วยคุณภาพเข้มข้นของคนที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยม พร้อมตั้งปณิธานในการทำงานไว้ว่า จงทำงานอย่างซื่อสัตย์ จริงใจ มุ่งมั่น ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ด้วยความเชื่อ มั่นว่า ความพึงพอใจของลูกค้า คือที่มาของความสำเร็จสู่องค์กร

pic_ab_deter-new2

สารจากผู้บริหารองค์กร

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สร้างงานด้วยหัวใจ บรรลุเป้าหมายด้วยความเป็นหนึ่งเดียว

       บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ของพนักงานทุกระดับขึ้น เพื่อให้เกิดทีมงานที่ แข็งแกร่ง มีคุณภาพ พร้อมทุ่มเท การทำงานให้ลูกค้า ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีการจัด การประชุมประจำทุกเดือน และราย 3 เดือน นอกจากผู้บริหารจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ พนักงานทุกระดับแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสัมมนาประจำปีทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ทิศทาง การดำเนินของบริษัทฯ

      ด้วยเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพของของทีมงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พนักงานระดับ Helper ขึ้นไปจนถึงระดับ Supervisor จะต้องทำการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งใหม่ทุกปี ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว อย่างสูง นับเป็นการพัฒนาทักษะ ฝีมือ ความเชี่ยวชาญ และมันสมอง ให้พร้อมทำงานอย่างผู้ที่มีความสามารถในงานวิศวกรรมอย่างแท้จริง การปรับเลื่อนตำแหน่ง พนักงานทุกๆปี เป็นเสมือนการสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างอนาคต ให้พนักงานได้เติบโต ในอาชีพที่ตนรัก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสายใยแห่งความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรเสมอมา จนได้ ชื่อว่าเป็นทีมงานที่อบอุ่น และจริงใจ ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี