พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สร้างงานด้วยหัวใจ บรรลุเป้าหมายด้วยความเป็นหนึ่งเดียว

              บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ของพนักงานทุกระดับขึ้น เพื่อให้เกิดทีมงานที่ แข็งแกร่ง มีคุณภาพ พร้อมทุ่มเท การทำงานให้ลูกค้า ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีการจัด การประชุมประจำทุกเดือน และราย 3 เดือน นอกจากผู้บริหารจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ พนักงานทุกระดับแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสัมมนาประจำปีทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ทิศทาง การดำเนินของบริษัทฯ

      ด้วยเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพของของทีมงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พนักงานระดับ Helper ขึ้นไปจนถึงระดับ Supervisor จะต้องทำการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งใหม่ทุกปี ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว อย่างสูง นับเป็นการพัฒนาทักษะ ฝีมือ ความเชี่ยวชาญ และมันสมอง ให้พร้อมทำงานอย่างผู้ที่มีความสามารถในงานวิศวกรรมอย่างแท้จริง การปรับเลื่อนตำแหน่ง พนักงานทุกๆปี เป็นเสมือนการสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างอนาคต ให้พนักงานได้เติบโต ในอาชีพที่ตนรัก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสายใยแห่งความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรเสมอมา จนได้ ชื่อว่าเป็นทีมงานที่อบอุ่น และจริงใจ ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี