ผลงาน

กลยุทธ์ทางการตลาด

pic_cp_maket_th2

พิสูจน์คุณภาพ ด้วยฝีมือ

          ท่ามกลางการแข่งขันในวงการก่อสร้าง องค์กรของเราคือบริษัทขนาดกลาง ที่สร้างงานคุณภาพ เทียบเท่ามาตรฐานบริษัทขนาดใหญ่ จากความกระชับของการบริหารงานในองค์กร ก่อให้เกิด การตัดสินใจที่ฉับไว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการทำงานที่ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงไปตรงมา และความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน คือสิ่งที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และทุกโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ล้วนเกิดจากความตั้งใจและทุ่มเท ผลก็คือคุณภาพของงานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และได้รับความไว้วางใจมอบหมายงานใหม่ ให้อย่าง ต่อเนื่อง

       ณ ปัจจุบันนี้เรามีโครงการภายในประเทศ และต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง เพราะเราได้รับการ ยอมรับจากลูกค้า และวงการผู้รับเหมาในเรื่องงานด้านวิศวกรรม สิ่งนี้เองเป็นแรงผลักดันให้องค์กร ก้าวไปข้างหน้าพร้อมพิสูจน์คุณค่าด้วยฝีมือต่อไป